White Paper Poland


Główny PDF znajdziesz na grnpower.io
dokładnie pod tym linkiem https://grnpower.io/files/DasCoin-White-Paper.pdf
w orginalnym PDF znajdziesz również grafikę i oczywiście dokłądny opis.

DasCoin™

Waluta zaufania

Michael Mathias31 marca 2017 r.

 

Streszczenie

Celem projektu DasCoin jest rozwiązanie podstawowych problemów nieodłącznie związanych z przechowywaniem i wymianą wartości.
Łańcuch bloków (ang. Blockchain) kryptowaluty DasCoin oznacza wspólny rozproszony rejestr, który tworzy i dystrybuuje aktywa kryptograficzne, a następnie w bezpieczny sposób ułatwia ich przechowywanie i wymianę. Łańcuch bloków kryptowaluty DasCoin tworzy zaczątek systemu aktywów cyfrowych znanego jako DasEcosystem, który zbudowano w celu wprowadzenia zbioru rozwiązań w zakresie wymiany wartości, oferujących większe bezpieczeństwo, funkcjonalność i skalowalność, szerszą akceptację, poprawę skuteczności i lepsze wyniki.
W sercu tego systemu znajduje się DasCoin, waluta hybrydowa opracowana w celu połączenia najlepszych wartości zdecentralizowanych kryptowalut z najlepszymi aspektami walut scentralizowanych – oraz wyeliminowania ich odpowiednich słabości.

DasCoin to wymienialna jednostka „przechowywania wartości”, pełniąca rolę fundamentu systemu aktywów cyfrowych. System ten opracowano w celu zwiększenia światowego dobrobytu poprzez wprowadzenie udoskonaleń w jakości i skuteczności wymiany wartości pomiędzy osobami fizycznymi i firmami, instytucjami finansowymi, spółdzielniami i handlowcami.
Zamiast opierać wartość na stojących za nią towarach lub deklaracji rządu, podstawą wartości kryptowaluty DasCoin jest jakość i stabilność podstawowego systemu. Fundamentalne znaczenie dla tego systemu ma zaufanie, które (zamiast systematycznego eliminowania) zostało zaadoptowane do modelu cyfrowego. Dzięki szerzej dystrybuowanemu, skuteczniejszemu i lepiej skalibrowanemu systemowi wartości większa i bardziej zróżnicowana część ogólnoświatowej populacji może w końcu cieszyć się dobrobytem.

 

Wprowadzenie

Pieniądz oparty na technologii stał się obecnie rzeczywistością, a przyszłe pokolenia będą go rozwijać. Pionierem w tym wyłaniającym się segmencie był bitcoin, który pokazał możliwość cyfrowego ukształtowania systemu pieniężnego – odnosząc znaczny sukces w ciągu 8 lat swojego istnienia. Od czasu jego pojawienia wprowadzono inne kryptowaluty, jednak zaledwie kilka miało rzeczywisty wpływ na rynek.

Głównym punktem wpływu była innowacyjna technologia, będąca podwaliną bitcoina, znana jako „łańcuch bloków”. Łańcuch bloków to narzędzie umożliwiające weryfikację transakcji przy minimalnym udziale stron trzecich. Nazwy nabywców i sprzedawców nigdy nie zostają ujawnione – jedynie ich adresy w ramach systemu – a adresy te można w dalszym stopniu ukryć. Technologia łańcucha bloków jest częścią kategorii znanej jako wspólny rozproszony rejestr. „Wspólny” odnosi się do faktu, że z węzłów korzysta społeczność, a nie są w posiadaniu organu centralnego. „Rozproszony” odnosi się do faktu, że węzły są podzielone między wiele lokalizacji. Natomiast „rejestr” w tym systemie oznacza następujące po kolei zapisy transakcji.
Połączony w jedną całość system staje się zabezpieczonym, trwałym zapisem transakcji, podzielonym pomiędzy społeczność użytkowników i przechowywanym w wielu lokalizacjach. 2 dominujące modele kryptowaluty – „proof-of-work” (dowód wykonania pracy) i „proof-of-stake” (dowód stawki) – odznaczają się istotnymi słabościami. Model dowodu pracy bitcoina to bezsprzecznie nieudolny system, a jego zdecentralizowana struktura prowadzi do poważnych problemów związanych z zarządzaniem (jak dowodzi tego trwająca dyskusja na temat wielkości bloku). Monety inne niż bitcoin, wywodzące się z modelu dowodu stawki, doznają problemów związanych ze wstępną dystrybucją (proces „wstępnego kopania” może dystrybuować monety bez przejrzystości ani uzasadnienia) i nieodłącznym brakiem skuteczności (z uwagi na problem „braku znaczenia”).

Każdy system wartości musi zakładać kilka fundamentalnych elementów. Obejmują one określenie: wstępnej podaży pieniądza, wstępnej dystrybucji, podstawy wartości, mechanizmów ekspansji/regresu podaży pieniądza, które sterują środkami produkcji, oraz alokacji inflacji (i/lub udzielania kredytu).
Kryptowaluta DasCoin oferuje strukturę hybrydową w celu rozwiązania problemów związanych z tymi ekonomicznymi elementami. Włączono w nią prywatną, udostępnianą za uprzednią zgodą architekturę łańcucha bloków z uwagi na jej większe bezpieczeństwo, nieodłączną skuteczność i zdolność do łatwiejszego skalowania (dzięki kontroli rozmieszczenia). Wzmocnieniem tego bezpiecznego fundamentu jest uwierzytelnienie wszystkich użytkowników zgodnie z wymogami normy bankowości KYC (Poznaj swojego klienta, ang. Know Your Customer) oraz wdrożenie systemu portfeli cyfrowych na bazie sprzętowej. Ponadto system DasCoina wciela potężny mechanizm marketingowy, motywujący rozwój poprzez promowanie na bazie przekazu ustnego w oparciu o polecanie. Efektem jest cyfrowy system wartości, który oferuje optymalne bezpieczeństwo, najwyższą wydajność i jest gotowy na szybkie przyjęcie przez globalny rynek masowy.

 

Kluczowe cechy projektu

Metoda dystrybucji „dowodu wartości” Zapewnienie, że każdy, kto dystrybuuje kryptowalutę DasCoin bezpośrednio z jej łańcucha bloków, przedstawił system za pomocą określonej i uznanej formy wartości (w szczególności w „cyklach”, waluta jednego przeznaczenia w obiegu zamkniętym, którą można nabyć wyłącznie poprzez zakup licencji systemowej za bitcoiny,euro lub inne procesory płatnicze typu dotpay w przyszłości). Brak jakichkolwiek stron (organów wykonawczych ani inwestorów) posiadających możliwość wstępnego bicia, wstępnego wydobycia lub wstępnej dystrybucji kryptowaluty DasCoin samym sobie. Cykle można uzyskać wyłącznie poprzez wymianę wartości przekazanej do systemu. Cykle należy przenieść do systemu, aby w ten sposób uzyskać dostęp do bezpośredniej dystrybucji monet DasCoin poprzez proces bicia.
Metoda konsensusu opartego na „dowodzie licencji” Kryptowaluta DasCoin wprowadza raczej system licencjonowania aniżeli sprzęt wydobywczy. Konsensus osiąga się poprzez algorytm losowo określający, który licencjonowany węzeł stworzy kolejny blok.
Ustalona ilość2 do potęgi 33, ok. 8,5 miliarda jednostek (dystrybuowanych przez nieokreślony okres – w zależności od wewnętrznej dynamiki systemu – aktualnie zaplanowany na okres 12 lat).
W pełni uwierzytelniona sieć.Każdy użytkownik zostanie uwierzytelniony poprzez zgodne z normą bankowości procesy KYC przeprowadzone przez organ centralny.
Wymienialność Monety DasCoin są bite w obiegu poprzez przeliczenie z cykli. Po wybiciu mogą zostać przekazane bezpośrednio lub przeliczone na różnorodne pieniądze fiducjarne lub bitcoina. Wydobyte monety DasCoin będą w końcu przedmiotem wymiany na różnego rodzaju giełdach i w tym względzie będzie możliwość przeliczenia pieniądza fiducjarnego bezpośrednio na kryptowalutę DasCoin.
Rozdzielony ekosystem Wsparciem wartości systemu aktywów cyfrowych jest globalna sieć systemów sprzętu i oprogramowania komputerowego, jak również powiązanych produktów i usług oferowanych w ramach tego systemu (w tym funkcje wymiany handlowej i rozwiązania płatnicze). Ta sieć systemów łączy wzajemnie wiele światowych jurysdykcji i odznacza się redundancja opracowaną w celu zapewnienia płynności trwających operacji.
Marketing motywacyjny,System marketingowy oparty na polecaniu w celu wsparcia globalnej grupy połączonej wspólnotą interesów, uznającej kryptowalutę DasCoin i zainteresowanej wymianą wartości poprzez ten system aktywów cyfrowych.

 

Cechy hybrydowe

Dzięki kryptowalucie DasCoin połączono podejście scentralizowane z zdecentralizowanym w celu rozwiązywania problemów i maksymalizacji korzyści dla użytkowników.
⦁ Scentralizowana emisja monet.
⦁ Zdecentralizowana dystrybucja monet.
⦁ Udostępniany za uprzednią zgodą łańcuch bloków z niezależną weryfikacją.
⦁ Centralnie uwierzytelniana baza użytkowników poprzez zgodny z normą bankowości proces KYC w celu wsparcia zaufania pomiędzy uczestnikami.
⦁ Podzielony, zdecentralizowany ekosystem.
⦁ Zdecentralizowany system portfeli cyfrowych: po wprowadzeniu monetę można kontrolować wyłącznie poprzez prywatny klucz portfela cyfrowego uwierzytelnionej strony, która posiada tę monetę. Żadna inna osoba, firma ani organ nie będą mogły transferować, skonfiskować ani przechwycić tej monety.
⦁ Transakcje są dokonywane i zapisywane z zachowaniem prywatności i przejrzystości (oraz bez anonimowości).
⦁ Pełna zgodność z uregulowaniami prawnymi: zgodność z głównymi jurysdykcjami i rozwój norm branżowych.
⦁ Natychmiastowe transakcje o szybkości zatwierdzenia ustalonej na 6 sekund.
⦁ Zdecentralizowana alokacja inflacji (poprzez kolejkę bicia i metodę dystrybucji „dowodu wartości”).

 

Najważniejsze cele

Kryptowalutę DasCoin stworzono z myślą o następujących celach:
⦁ Bezpieczeństwo: cały system kryptowaluty DasCoin musi być bezpieczny.
⦁ Płynność: musi istnieć możliwość wymiany jednostki DasCoin na inne formy wartości.
⦁ Użyteczność: musi być wiele sposobów wykorzystania kryptowaluty DasCoin na rynku.
⦁ Aprecjacja kapitału: jednostka musi pełnić funkcję prawdziwej przechowalni wartości. W miarę wzrostu wartości w ramach ekosystemu musi również wzrastać wartość jednostki DasCoin.

 

Kluczowe zasady

Zaufanie: głównym celem kryptowaluty GreenPower jest wykorzystanie infrastruktury systemu aktywów cyfrowych do zbudowania skutecznej sieci zaufania, umożliwiającej wszystkim użytkownikom i interesariuszom dzielenie wspólnego celu zwiększania wartości sieci i pielęgnowania jej rozwoju. Sieć osiągnie to poprzez:
⦁ Udzielenie zaufania określonym rolom (takim jak zarząd kryptowaluty DasCoin oraz organa łańcucha) w celu zarządzania łańcuchem oraz maksymalizacji skuteczności i użyteczności sieci.
⦁ Programowe zapewnienie, że każda z zaufanych ról jest prawidłowo zdefiniowana i nie wykracza poza granice swojego upoważnienia.
⦁ Motywowanie do zachowań w ramach wspólnego interesu sieci oraz zapewnienie, że każdy nieodpowiednio zachowujący się organ zostanie usunięty z sieci i podlega karze z tytułu łamania zasad.
⦁ Zapewnienie, że dokładność i poziom operacji udostępnianego za uprzednią zgodą łańcucha bloków podlega weryfikacji przez wykwalifikowane zewnętrzne biuro rachunkowe.
⦁ Zapewnienie wysokiego stopnia transparentności, przy jednoczesnym zapewnieniu zachowania prywatności wszystkich uczestników systemu.

W ten sposób system kryptowaluty DasCoin zapewnia iteracje innowacji, umożliwiając niezbędne aktualizacje w celu dostosowanie warunków tak w ramach sieci, jak i na całym świecie. Ostatecznie system stworzy zbiór uzgodnionych zasad służących kreowaniu i przekazywaniu wartości, po czym wdroży go poprzez oprogramowanie łańcucha bloków. Jednym słowem: PRAWO to KOD.

Prywatność: system został opracowany w celu zachowania prywatności osób bez potrzeby anonimowości. Transparentność zostaje zachowana pod warunkiem braku zagrożenia dla bezpieczeństwa systemu lub zachowania prywatności uczestników sieci.
Wygoda: we wszystkich możliwych przypadkach system łączy cechy poprawiające wygodę i łatwość użytkowania. Często bezpieczeństwo i wygoda to pojęcie skrajnie przeciwstawne, jednak system opracowano w celu optymalizacji zrównoważenia tych 2 istotnych cech charakterystycznych.
Prostota: celem nadrzędnym było utrzymanie maksymalnej możliwej prostoty systemu, w szczególności w odniesieniu do wszystkich wzajemnych relacji między użytkownikami.

 

Definicje

 

Klucz prywatny.Tajny kod zapewniający dostęp i kontrolę nad aktywami kryptograficznymi. Format prywatnego klucza systemowego to 32-bitowy numer generowany przez wystarczająco losową metodę generowania. Licencja Certyfikat kryptograficzny umożliwiający uczestnictwo konta w łańcuchu bloków kryptowaluty DasCoin. Klucz publiczny Kod, który można dzielić, ale który jest sparowany z kluczem prywatnym. Format klucza publicznego systemu to punkt na krzywej eliptycznej secp256k1. Cykle Aktywa kryptograficzny zdefiniowane w łańcuchu bloków kryptowaluty DasCoin. Cykle oznaczają zgromadzoną zdolność produkcyjną w ramach sieci DasNet i mogą zostać wykorzystane na rzecz usług sieciowych lub przekazane do wymiany na monety DasCoin.Ekosystem kryptowaluty DasCoinSystem aktywów cyfrowych zdolny do bezpiecznego tworzenia, przekazu i rozliczania różnych aktywów kryptograficznych. W skład ekosystemu wchodzą funkcje łańcucha bloków, portfela i wymiany. DasCoin Wymienialna jednostka „przechowywania wartości” w centrum systemu aktywów cyfrowych. DasCoiny są produkowane i dystrybuowane w ramach wymiany za cykle, które zostały przesłane do sieci DasNet.DasNetSieć węzłów o wysokiej prędkości, w której istnieje kryptowaluta DasCoin i cały ekosystem. CzęstotliwośćWspółczynnik przeliczeniowy ustalający liczbę cykli, które dadzą monety DasCoin w procesie bicia.Łańcuch bloków kryptowaluty DasCoin Prywatna, udostępniana za uprzednią zgodą architektury łańcucha bloków, odznaczająca się większym bezpieczeństwem, nieodłączną skutecznością i lepszą skalowalnością. Bicie DasCoinów Proces produkcji i dystrybucji kryptowaluty DasCoin w ramach wymiany za cykle. Kolejka jest tworzona na podstawie cykli przesłanych do systemu. Następnie co 10 minut wytwarzana jest określona liczba monet  DasCoin, po czym dystrybuowana w oparciu o odpowiednią częstotliwość i parametry w ramach kolejki.Konto typu skarbiecKonto w ramach systemu portfela cyfrowego utrzymywane przez osobę lub podmiot gospodarczy, którzy zostali uwierzytelnieni. Na koncie tym znajduje się informacja dotycząca licencji tej osoby lub podmiotu gospodarczego.

 

Definicje

 

Kolejka bicia monet DasCoinLista użytkowników, którzy przesłali swoje cykle do wymiany na monety DasCoin. Kolejka działa na bazie FIFO (pierwsze weszło, pierwsze wyszło). Tempo bicia monet DasCoinLiczba monet DasCoin, jaka będzie dystrybuowana po upływie interwału ich bicia.Blok bicia monet DasCoinLiczba monet DasCoin dystrybuowanych na koniec każdego interwału bicia. WebEuroAktywa kryptograficzne zdefiniowane przez łańcuch bloków kryptowaluty DasCoin, oznaczające wartość nominalną w euro.Interwał bicia monet DasCoin10-minutowy okres pomiędzy blokami bicia monet DasCoin.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rejestr transakcji

OperacjeOperacje są fundamentem tworzącym transakcje. Są one określone za pomocą języka programowania C++, którzy umożliwia tworzenie dynamicznych i szerokich działań odbywających się w łańcuchu bloków. Operacje opisują potencjalną logikę możliwą do wykonania przez osobę lub węzły. Można je dodawać i aktualizować w czasie rzeczywistym na podstawie zatwierdzenia aktualizacji oprogramowania. Oznacza to możliwość zapewnienia dostosowanych indywidualnie kontraktów cyfrowych, które są wzmocnione programowo przez łańcuch bloków i jego sieć węzłów.
TransakcjeTransakcje to podsumowanie operacji założonych przez pewne działanie. Po zdefiniowaniu zestawu operacji uczestnik transakcji musi odpowiednio podpisać właściwą operację za pomocą klucza prywatnego. Zostaną one sprawdzone, zweryfikowane i opatrzone datą ważności, numerem bloku oraz odnośnikiem do skrótu (hasza) numeru bloku. Wszystkie wymagane pola wypełnia się tylko raz, a każda operacja podpisana odpowiednimi kluczami może zostać skutecznie włączona do bloku i zapisana w historii rejestru łańcucha bloków.
BlokiBlok jest grupą transakcji aktualizujących stan rejestru łańcucha bloków. Bloki stanowią podstawowy element łańcucha. Każdy blok jest tworzony przez uwierzytelnioną jednostkę zwaną węzłem nadzorczym. Każdy z bloków jest kryptograficznie połączony z poprzednim blokiem.
Ta kryptograficzna ciągłość zapewnia integralność sald modyfikowanych w rejestrze. Odtworzenie kolejności bloków pokaże aktualnie istniejący stan, natomiast kolejne zastosowanie bloków oznacza brak możliwości wystąpienia niespójności pomiędzy saldami kont umieszczonych na łańcuchu bloków.
Bloki są niezmienne, ponieważ zawierają znacznik czasu, są opatrzone podpisem zatwierdzającego je węzła nadzorczego i zostaną połączone z przyszłymi blokami. Oznacza to, że gdy ludzie dokonują transakcji, są one nieodwracalne i nie ma możliwości ich modyfikacji bez całkowitego wpływu na wszystkie inne aspekty systemu. Każdy nieważny podpis zostanie odrzucony. Z tego względu nikt nie może w łatwy sposób przeobrazić ani zmodyfikować istniejącej historii łańcucha bloków.
Bloki biciaBlok bicia to bezpośrednia dystrybucja nowo wybitych monet DasCoin, która następuje na zakończenie każdego interwału bicia monet DasCoin (aktualnie ustawionej na 10 minut). Każdy blok bicia jest tworzony przez węzeł nadzorczy i kryptograficznie połączony z poprzednim blokiem wydobycia. Wybite monety DasCoin są bezpośrednio przekazywane do skarbców portfeli internetowych zgodnie z kolejką bicia.

 

Rejestr transakcji

Kontrakt głębokiego skarbca (Deep Vault Contract)Kontrakt głębokiego skarbca to inteligentny kontrakt istniejący w łańcuchu bloków kryptowaluty DasCoin. Wymaga on od właściciela skarbca portfela internetowego przekazania określonej liczby monet DasCoin do głębokiego przechowania przez uzgodniony okres czasu (czas trwania kontraktu). W trakcie głębokiego składowania monety DasCoin nie mogą być przekazywane, dopóki nie upłynie wskazany termin, po czym zostaną automatycznie przesłane z powrotem do pierwotnego skarbca, chyba że posiadacz kontraktu zgodzi się na rolowanie salda na kolejny termin.
W ramach zachęty do wyrażenia zgody na przechowanie określonej liczby monet DasCoin ich posiadacz uzyska udział w puli wynagrodzeń. Wpływy z wynagrodzenia są przekazywane bezpośrednio z łańcucha bloków kryptowaluty DasCoin do głębokiego skarbca posiadacza kontraktu. Każdy pierwszy kontrakt głębokiego skarbca ma wartość jednego udziału w puli wynagrodzeń, a wynagrodzenie jest dzielone pośród wszystkich aktualnych posiadaczy kontraktów w tym okresie czasu.
Istnieją 3 różne typy kontraktów głębokiego skarbca. Każdy wymaga innego przekazu kwalifikującego, innego okresu zobowiązania i zapewnia inną pule wynagrodzeń. Każdy z nich upoważnia również posiadacza kontraktu do określonej wielkości wpływu wyborczego w systemie.
Kontrakt z prawem głosowania (Voting Contract)Ten kontrakt wymaga zaangażowania 10 000 monet DasCoin na okres 2 lat. Pula wynagrodzeń dla tego kontraktu wynosi dodatkowe 10% wszystkich monet DasCoin wybitych każdego tygodnia i jest przekazywana raz w tygodniu. Nie ma ograniczeń co do liczby kontraktów z prawem głosowania posiadanych przez osobę lub podmiot.
Kontrakt rejestrowyTen kontrakt wymaga zaangażowania 100 000 monet DasCoin na okres 3 lat. W celu zakwalifikowania do uczestnictwa w puli wynagrodzeń rejestrowych posiadacz kontraktu musi również prowadzić 10 węzłów rejestru. System zweryfikuje, czy węzły te były aktywne przez cały okres poprzedzający dystrybucję udziału posiadacza kontraktu w wynagrodzeniu. Pula wynagrodzeń dla tego kontraktu to dodatkowe 6% wszystkich monet DasCoin wybitych w okresie 2 tygodni, dystrybuowana co 2 tygodnie. Nie ma ograniczeń co do liczby kontraktów rejestrowych posiadanych przez osobę lub podmiot.

 

 

 

Rejestr transakcji

Kontrakt ramowyTen kontrakt wymaga zaangażowania 1 000 000 monet DasCoin na okres 5 lat. W celu zakwalifikowania do uczestnictwa w puli wynagrodzeń ramowych posiadacz kontraktu musi również prowadzić węzeł nadzorczy. System zweryfikuje, czy węzeł ten był aktywny przez cały okres poprzedzający dystrybucję udziału posiadacza kontraktu w wynagrodzeniu. Pula wynagrodzeń dla tego kontraktu to dodatkowe 3% wszystkich monet DasCoin wybitych w okresie 3 tygodni, dystrybuowana co 3 tygodnie. Istnieje ograniczenie do 3 kontraktów ramowych na osobę, podmiot lub powiązane strony.
Kontrakt Przekaz kwalifikujący Okres zobowiązania Pula wynagrodzeń GłosyKontrakt z prawem głosowania 10 000 monet DasCoin 2 lata 10% 1Kontrakt rejestrowy 100 000 monet DasCoin 3 lata 6% 20Kontrakt ramowy 1 000 000 monet DasCoin 5 lat 3% 300
RolowanieW celu uzyskania zgody na zobowiązanie do dodatkowego terminu przez każdego posiadacza kontraktu przed upływem aktualnego terminu przewidziany jest dodatkowy bodziec. Poprzez „zrolowanie” swojego kontraktu jego posiadacz uzyskuje 2 udziały w puli wynagrodzeń, a nie 1, jak miałoby to normalnie miejsce. Każdemu późniejszemu zobowiązaniu będzie towarzyszył dodatkowy udział w puli, tak więc na podstawie zgody wyrażonej na drugie rolowanie posiadacz kontraktu otrzymałby 3 udziały, a nie zwykły pojedynczy udział w trakcie tego nadchodzącego okresu. Każda umowa o rolowanie dodaje kolejny udział w puli wynagrodzeń w ramach warunków kolejnego kontraktu.

 

 

 

 

 

 

Rejestr transakcji

Super blokiSuper blok to duża transakcja dystrybucyjna, która aktualizuje stan rejestru łańcucha bloków w określonym interwale. Każdy super blok jest tworzony przez węzeł nadzorczy zgodnie z szeregiem kontraktów inteligentnych, a każdy super blok jest wbudowany w łańcucha bloków kryptowaluty DasCoin poprzez łącze kryptograficzne z poprzednim blokiem standardowym. Produkcja super bloków nie opóźnia ani nie zakłóca produkcji bloków bicia i z tego względu nie ma wpływu na kolejkę bicia.
Bloki z prawem głosowania10% produkcji bloków bicia przez okres 1 tygodnia. Dystrybuowane bezpośrednio na konta głębokiego skarbca.
Bloki rejestrowe6% produkcji bloków bicia przez okres 2 tygodni. Dystrybuowane bezpośrednio na konta głębokiego skarbca.
Bloki ramowe3% produkcji bloków bicia przez okres 3 tygodni. Dystrybuowane bezpośrednio na konta głębokiego skarbca
Bloki skarbowe1% produkcji bloków bicia przez okres 4 tygodni. Dystrybuowane bezpośrednio na konto finansów kontrolowane przez zarząd kryptowaluty DasCoin. Wpływy z tych bloków służą płaceniu za zarządzanie systemem (dyrektor wykonawczy, personel oraz członkowie zarządu), jak również finansowaniu kampanii informacyjno-marketingowych.
Produkcja super bloków to po prostu realokacja pierwotnej dystrybucji łącznej liczby monet DasCoin. Zamiast tylko dystrybuować ostateczną liczbę monet wyłącznie poprzez produkcję bloków bicia, system będzie zachęcał ich posiadaczy do przechowania (lub oszczędzania) części swojego portfela. Ta dynamika korzystnie podziała na ogólną stabilność systemu. System będzie również odnosił korzyści z węzłów społeczności tworzonych przez super bloki. Powoduje to większą decentralizację i poprawia ogólną stabilność infrastruktury sieci DasNet.

 

 

 

 

 

Zdecentralizowany konsensus

Węzły nadzorczeZadaniem węzła nadzorczego jest sumowanie transakcji z zamiarem produkowania bloków. Tylko węzły nadzorcze mają prawo zapisu transakcji w historii rejestru łańcucha bloków. Każdy blok nadzorczy jest poinformowany o innym i muszą zostać wybrane przez system zarządzający. Węzły nadzorcze są nowatorskie pod tym względem, że ich zwierzchnictwo jest reprezentowane przez klucze kryptograficzne. Oznacza to, że każdy węzeł nadzorczy musi mieć zarejestrowany swój klucz publiczny, a podpisu dokona za pomocą klucza prywatnego w okresie produkcji bloku. Z tego względu istnieje możliwość posiadania któregokolwiek węzła nadzorczego odpowiedzialnego za jego działania.Węzły rejestroweBloki rejestrowe to nieautorytatywni opiekunowie łańcucha bloków kryptowaluty DasCoin. Innymi słowy, bloki rejestrowe nie produkują bloków, ale sumują transakcje i przekazują je do węzłów nadzorczych w celu włączenia w bloki. Węzły rejestrowe mają możliwość weryfikacji transakcji i z tego względu są przydatne zarówno w celu zwiększenia oddziaływania sieci konsensusu kryptowaluty DasCoin, jak i umożliwienia zdolności przyłączeniowej w celu uzyskania większego zasięgu bez konieczności przydzielenia węzłowi zwierzchnictwa. Węzły rejestrowe przyspieszają pomnażanie transakcji.Węzły głosująceWęzły głosujące to nieautorytatywni liderzy łańcucha bloków kryptowaluty DasCoin. Węzły te nie kontrolują żadnej z codziennych funkcji systemu kryptowaluty DasCoin, ale posiadają pełną kontrolę nad zasiadającymi w zarządzie i rodzajem propozycji przepływających przez system. Węzły głosujące reprezentują znacznych interesariuszy, którzy pokazali (poprzez swoje zobowiązanie do utrzymania co najmniej 10 000 monet DasCoin przez okres 2-5 lat) swoje długoterminowe spojrzenie na kryptowalutę DasCoin i z tego względu posiadają przywilej wpływu na zarządzanie łańcuchem. Każdy węzeł głosujący może podpisać transakcję za pomocą swojego odpowiedniego klucza prywatnego, wyrażając w ten sposób opinię na temat kwestii związanych z zarządzaniem łańcuchem.Głosowanie odbywa się w wydzielonej części portfela internetowego i wymaga uwierzytelnienia przez dedykowane urządzenie dwuczynnikowe (tj. walidator). Głosy mogą wystąpić indywidualnie lub w blokach wielogłosowych, jak na przykład w sytuacji, gdy określone konto portfelowe posiada kilka kontraktów głębokiego skarbca bądź jeden lub więcej kontraktów głębokiego skarbca wyższego szczebla. Każdy kwalifikowany węzeł głosujący może zainicjować propozycję. Zarząd kryptowaluty DasCoin jest odpowiedzialny za organizację i przedstawianie propozycji posiadaczom węzłów głosujących. W ramach systemu głosowania dostępny jest również mechanizm, który umożliwia węzłom głosującym bezpośrednie przedstawienie referendum swoim członkom bez przechodzenia przez proces analizy dokonywanej przez zarząd (w celu uniemożliwienia zarządowi zatajenia pewnych propozycji przed węzłami głosującymi).Każdy posiadacz konta może zobowiązać się do dowolnej liczby kontraktów z prawem głosowania w zależności od własnego upodobania i otrzymać w zamian odpowiednią liczbę głosów w systemie. Każdy głos ma równą wagę w głosowaniach i referendach przeprowadzanych w ramach łańcucha. Celem kontraktów z prawem głosowania jest wymuszenie na użytkownikach posiadania zablokowanego salda monet DasCoin jako udziału w systemie i w ten sposób żywotnego zainteresowania w zachowaniu swojego zobowiązania. Długość kontraktu (2 lata) została ustalona z nadzieją, że głosy będą w racjonalny sposób faworyzowały wzrost wartości w dłuższej perspektywie czasowej nad krótkoterminowymi zyskami – ponieważ zobowiązania są zablokowane i nie mogą zostać wycofane w celu uzyskania zysku w wyniku krótkoterminowej dynamiki rynku.
Produkcja blokówKażdemu węzłowi nadzorczemu jest przydzielona uczciwa szansa wyprodukowania bloku. Dopóki każdy z węzłów nadzorczych nie brał udziału w produkcji bloku, ponownie zapewniony jest ich losowy porządek. Zapobiega to sytuacji, w której dowolny z węzłów nadzorczych zdominuje produkcję bloków, co mogłoby potencjalnie prowadzić do niestabilności sieci i braku potwierdzeń transakcji w rejestrze. Co 6 sekund wybierany jest inny węzeł nadzorczy i odpowiedzialny za produkcję bloku dla tego indeksu. Jeśli nie uda mu się wyprodukować bloku, wówczas kolejny węzeł nadzorczy przejmie produkcję bloku dla tego samego indeksu. Protokół ten jest następstwem produkcji wszystkich typów bloków w ramach łańcucha.,Aktualizacje oprogramowaniaZ biegiem czasu konieczne będzie wprowadzenie do oprogramowania łańcucha bloków aktualizacji w postaci usprawnień i wdrożeń funkcji. Z tego względu umożliwiono modernizację technologii, nawet gdy ona już funkcjonuje. Co najmniej 51% węzłów nadzorczych musi zatwierdzić zmianę oprogramowania, aby wprowadzić ją do całego narzędzia sieciowego. Umożliwia to interesariuszom kryptowaluty DasCoin wprowadzanie propozycji funkcji, a producentom oprogramowania optymalizację jego działania.
Hybrydowa struktura systemu zapewnia zdolność scentralizowanego wdrożenia po zatwierdzeniu aktualizacji oprogramowania przez co najmniej 51% węzłów nadzorczych. Scentralizowane wdrożenie eliminuje możliwość, że kiedykolwiek wystąpi zjawisko zwane „hard fork” (twarde rozwidlenie), w którym system walutowy rozdziela się na 2 odrębne sieci. Efekt ten jest wynikiem wewnętrznej niezgodności pomiędzy węzłami produkcyjnymi systemu i powoduje wiele negatywnych skutków. Statystycznie rzecz biorąc, twarde rozwidlenie jest nieuchronne dla wszystkich zdecentralizowanych kryptowalut z uwagi na ich strukturę operacyjną. Z drugiej strony wystąpienie tego zjawiska w systemie kryptowaluty DasCoin jest niemożliwe. W oparciu o zatwierdzenie aktualizacji oprogramowania aktualizowane są wszystkie węzły główne, a w porozumieniu również wszystkie węzły wspólnotowe. Grupa ta będzie stanowiła co najmniej 51% węzłów nadzorczych i będzie w dalszym ciągu obsługiwała łańcuch bloków kryptowaluty DasCoin. Wszelkie pozostałe węzły wspólnotowe, które odmówiły aktualizacji oprogramowania, nie będą już dłużej rozpoznawane w toku operacji łańcucha bloków kryptowaluty DasCoin i nie będą już otrzymywały dystrybuowanych super bloków.
PrywatnośćŁańcuch bloków kryptowaluty DasCoin to system udostępniany za uprzednią zgodą, co oznacza, że wszystkie konta użytkowników muszą zostać zweryfikowane i zatwierdzone przez władze rejestru (co w przypadku kont użytkowników odbywa się za pośrednictwem systemu portfeli cyfrowych).Ten „stan” określamy jako konsensus dotyczący danych użytkowników (kont, sald itp.). W odróżnieniu od pochodnych bitcoina stan użytkownika istnieje we wszystkich węzłach, jak w danych pamięci i możliwy jest do niego swobodny dostęp.
Zdecentralizowany konsensus

Stan ten jest utrzymywany przez konsensu w sieci poprzez przestrzeganie najdłuższego dostępnego łańcucha bloków. Węzły mogą powtórzyć tę najdłuższą ścieżkę poprzez ułożenie w kolejności każdej zarejestrowanej transakcji i dojście do aktualnego stanu (lub stanu w czasie któregokolwiek z bloków w przeszłości).
Z uwagi na regularny dostęp i modyfikację stanu przez zastosowanie węzłów nie ma możliwości jego przechowywania w zaszyfrowanym formacie na dysku (w istocie w celu zapewnienia optymalnych parametrów działania dane muszą być zawarte w pamięci RAM, znacznie utrudniając kontrolę dostępu).
Założenie w ramach łańcucha bloków kryptowaluty DasCoin jest takie, że wszystkie dane w tym łańcuchu są publiczne. Konta użytkowników (a tym samym salda połączone z identyfikatorami kont) nie przechowują danych osobowych. Wszystkie prywatne dane są przechowywane na oddzielnych, prywatnych serwerach uwierzytelniających w zaszyfrowanych chłodniach. W konsekwencji tylko sami użytkownicy znają identyfikator swojego konta i w ten sposób zachowują swoją prywatność względem zewnętrznych obserwatorów.
W celu osiągnięcia transparentności operacji łańcuch bloków kryptowaluty DasCoin musi być otwarty do publicznego wglądu. Wymaga to, aby eksplorator bloków (tj. DasCoinExplorer.com) pokazywał nieodfiltrowane bloki z wszystkimi danymi z transakcji. Poprzez uczestnictwo w kontraktach głębokiego skarbca użytkownicy mają możliwość rozmieszczenia swoich własnych węzłów rejestrowych w celu obserwacji łańcucha bloków i pytania o stan (salda, konta i inne dane).
Serwer uwierzytelniający może ujawnić dane użytkowników dla celów walidacji KYC w celu zastosowania się do wymogów prawa. Użytkownicy mogą zostać o tym fakcie powiadomieni (oraz konieczności dostosowania się do przepisów prawa).
W ramach tego modelu prywatności zaufanie należy pokładać w usłudze uwierzytelniania sieci kryptowaluty DasCoin. Użytkownik ma w dalszym ciągu uzasadnione oczekiwania co do prywatności w systemie, ponieważ jego salda nie są znane osobom trzecim. Informacje KYC są podawane również aktualnych systemach wymiany kryptowalut z uwagi na wymóg prawa. W interesie usługi uwierzytelniania leży, aby nie ujawniać prywatnych informacji osobom zewnętrznym, ponieważ zaszkodziłoby to wartości sieci. Zmniejsza to również rozmiar zaufania, jakie użytkownik musi pokładać w sieci. Ponieważ wszystkie transakcje są publiczne, nie ma możliwości manipulacji saldami i stanem użytkownika.
Jedynym wymogiem jest to, aby serwery uwierzytelniające były zabezpieczone przed włamaniem. Jest to jednak znacznie łatwiejsze zadanie, aniżeli zabezpieczenie całej sieci, ponieważ płaszczyzna ataku jest znacznie mniejsza, więc kontrola dostępu może być ściśle regulowana. Jeśli dane są odpowiednio zabezpieczone i wspólnie wykorzystywane, potencjalne włamanie nie oznacza całkowitej utraty prywatności, ponieważ napastnik uzyskuje tylko pewną ilość prywatnych danych.

 

Sieć węzłów wysokiej prędkości

Ekosystem kryptowaluty DasCoin ujawnia nową moc i możliwości w postaci łańcucha bloków i kryptowaluty, ponieważ wystarczy, że węzły nadzorcze będą przechowywać swój prywatny klucz podpisu i będą uwierzytelniane przez resztę sieci. Oznacza to, że przed wytworzeniem bloku węzły nadzorcze muszą tylko potwierdzić zgodność transakcji z historią. Im szybciej węzeł może zweryfikować wszystkie podpisy i salda, tym szybciej może wytworzyć blok i przejść dalej. Potwierdzanie i handel mogą więc przebiegać szybciej niż kiedykolwiek wcześniej.
Jakość sprzętu i konfiguracji sieci, umożliwiająca lepsze wychwytywanie transakcji z całego świata, poprawia znacznie niezawodność i stabilność handlu. Dzięki tym ulepszeniom sieć może potwierdzać transakcje i umożliwiać aktualizacje salda w ciągu zaledwie 6 sekund. Optymalizacja oprogramowania łańcucha bloków znacznie skróci czas wymagany do potwierdzania i pomnażania bloków.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oprogramowanie pośredniczące

DasNet to zaawansowana sieć przeznaczona do hostingu łańcucha bloków i zapewniania powszechnego dostępu do wychwytywania i weryfikacji transakcji. Z tego względu kryptowaluta DasCoin jest hostowana w specjalnie zaprojektowanej i najnowocześniejszej architekturze sieciowej, obsługującej niezawodną sieć oraz umożliwiającej globalne skalowanie.Infrastruktura sprzętowaWęzły nadzorcze są hostowane wyłącznie w centrach danych objętych wymogiem fizycznego zabezpieczenia dostępu do szafy serwerowej. Są one kompatybilnie połączone z innymi centrami danych na całym świecie poprzez dzierżawione linie bezpośrednie, umożliwiające niezawodną i wysoką przepustowość łącza. Takie podejście daje sieci DasNet kontrolę nad całą ścieżką pomiędzy centrami danych i pozwala na zapobieganie atakom typu „man-in-the-middle”, jak również atakom polegającym na zalaniu sieci nadmiarową ilością danych mających na celu wysycenie dostępnego pasma, którym dysponuje atakowany host, oraz atakom uniemożliwiającym działanie poprzez zajęcie wszystkich wolnych zasobów, przeprowadzanym równocześnie z wielu komputerów pomiędzy węzłami utrzymującymi łańcuch bloków i jego łączność z usługą.Oprócz wcześniej wymienionych podstawowych elementów infrastruktury sieć DasNet posiada dwie dodatkowe warstwy do obsługi wychwytywania transakcji i łączności z siecią. Konfiguracja serwera obejmuje komponenty najnowocześniejszej jakości i wysokiego stopnia ochronę przed zagrożeniami, a także zapory sieciowe powstałe w oparciu o rozwiązania sprzętowe, wykorzystywane powszechnie przez banki i w innych środowiskach o wysokich zabezpieczeniach. Ponadto sieć DasNet jest utrzymywana na potężnych serwerach, mających po 44 rdzenie na serwer, co zapewnia efektywne wykorzystanie przestrzeni i energii elektrycznej, w celu uzyskania skalowalności odpowiedniej do bardzo dużego natężenia ruchu i działań globalnych.Sieć DasNet będzie posiadała 33 węzły główne funkcjonujące w centrach danych w 33 różnych porządkach prawnych na całym świecie. Tempo instalacji głównych węzłów nadzorczych będzie na poziomie ok. 2 węzłów miesięcznie. W sieci DasNet będzie również funkcjonowało ok. 3 000 głównych węzłów rejestrowych. Ponadto kontrakty głębokiego skarbca będą prowadziły do setek wspólnotowych węzłów nadzorczych i rejestrowych dodanych do infrastruktury sieci DasNet.Infrastruktura oprogramowaniaPodłączanie do łańcucha bloków kryptowaluty DasCoin odbywa się także na poziomie usługi oprogramowania, która umożliwia dostęp do usług podstawowych przy jednoczesnym zachowaniu wysokiego stopnia odizolowania i bezpieczeństwa. W ramach tych usług oferowane jest i wspierane równoważenie obciążenia usług podstawowych, jak również nadmiarowość i łatwość skalowania, ponieważ w miarę zwiększania się wykorzystania sieci może wzrosnąć zapotrzebowanie na zasoby sieciowe.Dostęp do łańcucha bloków kryptowaluty DasCoin wymaga konfiguracji umożliwiającej uprawnionym stronom przekazywanie odpowiednich informacji z łańcucha bloków i jego operacji wewnętrznych. Podlega również monitoringowi przez całą dobę i jest wspierany w celu utrzymania zarówno usług zewnętrznych, jak i najważniejszych parametrów usług podstawowych. Każdy z tych komponentów i usług umożliwia szybkie tempo wytwarzania bloków oraz utrzymanie integralności tego procesu. Trwałe i zaszyfrowane połączenia pomiędzy wszystkimi działaniami stanowią zabezpieczenie przestrzegania zasad łańcucha bloków kryptowaluty DasCoin i sieci DasNet.Oprogramowanie pośredniczące

Główny zespół ds. rozwojuInfrastruktura sprzętowa jest wprowadzana i utrzymywana przez główny zespół ds. rozwoju. Podobnie przez ten zespół tworzona jest i utrzymywana całość infrastruktury oprogramowania. Zarząd odpowiada za zapewnienie, że główny zespół ds. rozwoju działa w najlepszym interesie całego ekosystemu. Węzły nadzorcze znajdują się pod kontrolą kierownictwa ekosystemu, członków zarządu oraz istotnych interesariuszy wspólnoty kryptowaluty DasCoin. Żadna osoba fizyczna ani przedsiębiorstwo nie może kontrolować więcej niż 3 węzłów nadzorczych w ramach infrastruktury sieci DasNet.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Włączanie uczestników do systemu licencjonowania

Aby osoba lub podmiot zostali aktywnymi uczestnikami tej uwierzytelnionej sieci, muszą uzyskać licencję. Oprogramowanie łańcucha bloków umożliwia uwierzytelnienie usługi w celu podłączania i rejestrowania nowych kont. Wpłacona wartość (w euro lub bitcoinach) będzie określała poziom licencji, która z kolei określa skalę możliwości uczestnictwa tej osoby lub podmiotu w sieci. W celu pełnego wykorzystania możliwości stworzonych przez licencję po jej zakupie odbiorca musi zarejestrować konto portfelowe.Konta typu skarbiecNa kontach typu skarbiec przechowywane są dane osobowe użytkownika i to do tych kont faktycznie przypisywane są licencje. Konto jest rejestrowane w łańcuchu bloków kryptowaluty DasCoin, a licencja zostaje przypisana przez organ uprawniony do wydania licencji. Po przyznaniu licencji na konto typu skarbiec przydzielane zostaną cykle. Konta typu skarbiec odznaczają się ograniczeniami co do przelewów w zależności od poziomu licencji i poziomu uwierzytelnienia. Użytkowanie konta typu skarbiec możliwe jest po jego połączeniu z kontem portfelowym. Na konto typu skarbiec można również przesyłać cykle do kolejki bicia monet DasCoin.Konta portfeloweKonta portfelowe umożliwiają uczestnikom sieci DasNet usługi transakcyjne. To konto może akceptować przelewy z konta typu skarbiec i obsługiwać przelewy wychodzące, jak również przelewy środków na inne konta portfelowe i konta typu skarbiec w sieci. Posiadacz konta portfelowego może również mieć dostęp do różnych funkcji świadczonych poprzez portfel, w tym do głosowania i obsługi węzłów rejestrowych lub węzłów nadzorczych wspólnoty (odpowiadających kontraktom głębokiego skarbca).PowiązanieWszystkie konta typu skarbiec muszą być połączone z kontem portfelowym. Te 2 rodzaje kont stają się powiązane i są wtedy ze sobą nierozerwalnie połączone. Konto portfelowe może być połączone z dowolną liczbą kont typu skarbiec w zależności od woli użytkownika. W celu skutecznego osiągnięcia powiązania proces ten obejmuje jednoczesny podpis z konta portfelowego i konta typu skarbiec. Jest on zapoczątkowywany poprzez bezpieczne zaproszenie wysyłane przez kombinację wiadomości e-mail oraz wiadomości tekstowych SMS przez podmiot licencjonujący.Standardy KYC i AML (Poznaj swojego klienta i Zapobieganie praniu pieniędzy)Aby osoba lub podmiot gospodarczy mogli uzyskać dostęp do sieci DasNet, każde konto typu skarbiec musi posiadać licencję. Poziom licencji i odpowiednie poziomy KYC determinują również wysokość kwot, które można dziennie przelać z konta typu skarbiec na konto portfelowe. Licencja wyższego poziomu umożliwia posiadającej ją osobie lub podmiotowi podwyższenie poziomu uwierzytelnienia i dzięki temu uzyskanie dostępu do większych możliwości w ramach systemu i wyższych wypłat. W ten sposób łańcuch bloków kryptowaluty DasCoin i sieć DasNet mogą być w pełni zgodne z ogólnoświatowymi uregulowaniami, które wymagają potwierdzenia faktu istnienia danej osoby lub podmiotu gospodarczego oraz nieposzlakowanej opinii przed dopuszczeniem do handlu z innymi uczestnikami ekosystemu kryprtowaluty DasCoin. Ten rodzaj protokołu uwierzytelniającego daje efekt w postaci większego poziomu integralności pośród uczestników oraz może doprowadzić do większej akceptowalności systemu przez porządki prawne na całym świecie.
Portfel internetowy

Portfel internetowy to bezpieczny punkt dostępu użytkowników do odpowiednich danych dotyczących łańcucha bloków kryptowaluty DasCoin oraz globalnego oddziaływania poprzez podpisywanie transakcji. Ten kryptograficzny portfel funkcjonuje w postaci witryny internetowej. Dane są pobierane od klienta poprzez przeglądarkę użytkownika i przekazywane do realizacji zadania na serwerze aplikacji hostowanym na serwerze internetowym. Portfel internetowy pełni rolę wejścia użytkownika do bezpiecznej sieci kryptowaluty DasCoin. Każde konto portfela internetowego łączy użytkowników z ich skarbcami oraz portfelami i służy do przechowywania i walidacji osobistych danych KYC i AML. Użytkownicy uwierzytelnieni przez portfel internetowy mogą mieć dostęp do dotyczących ich stosownych danych z globalnego łańcucha bloków – sald skarbców, zakupionych licencji, historii transakcji itp.
Portfel internetowy działa w oparciu o magazyn sprzętu kryptograficznego do zarządzania kluczami i bezpiecznego podpisywania transakcji w ramach łańcucha bloków. To zastrzeżone urządzenie jest znane jako Walidator i ma zdolność generowania i przechowywania prywatnych kluczy ECDSA odpowiadających skarbcom użytkowników w łańcuchu bloków. Walidator jest również zabezpieczony kodem PIN/hasłem zapobiegającym nadużyciu lub kradzieży kluczy.
Przy podpisywaniu transakcji w ramach łańcucha bloków portfel internetowy kontaktuje się z walidatorem. Użytkownik musi najpierw odblokować swój walidator, zanim wymagany prywatny klucz ECDSA będzie mógł zostać przesłany do pamięci przeglądarki aplikacji JavaScript klienta na podstawie potwierdzenia transakcji. Nie można dokonać żadnej transakcji w kryptowalucie DasCoin bez zatwierdzenia dokonanego przez urządzenie kryptograficzne. Taki system zapewnia najwyższy poziom bezpieczeństwa i zabezpieczenia w uwierzytelnianiu transakcji. Klucz jest przechowywany w pamięci przez najkrótszy możliwy okres czasu wymagany do podpisania transakcji, po realizacji której jest usuwany z pamięci klienta. Prywatny klucz nigdy nie jest online – nigdy nie wykracza poza granice systemu, nawet w formie zaszyfrowanej.
Użytkownik może ustanowić mnemonik (kod-słowo) składający się z 24 słów wykorzystywanych jako entropia do generowania klucza prywatnego. W przypadku kradzieży lub utraty urządzenia użytkownik może użyć mnemonika do rekonstrukcji pierwotnego klucza prywatnego, przywracając dostęp do swojego konta.
Tłumaczenie schematu:
Wymiana zewnętrzna Wymiana wewnętrzna SkarbiecPortfel online  Opcja wypłat Głęboki skarbiecKarta debetowa Przelew wychodzący BTC  

Bicie monet kryptowaluty DasCoin

Proces produkcji i dystrybucji nowych monet DasCoin jest znany jako bicie. Umożliwia on osobie lub podmiotowi gospodarczemu przechowywanie wartości w postaci kryptowaluty DasCoin. W celu uzyskania tej kryptowaluty ludzie mogą przesyłać do sieci cykle, a następnie zostać przypisanymi w określone miejsce w kolejce bicia monet DasCoin. Zgodnie z zasadą „pierwszy na wejściu, pierwszy na wyjściu” monety DasCoin są przyznawane na kolejny rachunek w kolejce dystrybucyjnej. W każdym interwale dystrybucji kryptowaluty DasCoin uczestnikom w kolejce wydaje się określoną liczbę monet DasCoin.
Ilość uzyskiwanej kryptowaluty DasCoin jest regulowana przez czynnik przeliczeniowy zwany częstotliwością w taki sposób, że liczba przesłanych cykli podzielona przez częstotliwość równa jest liczbie jednostek kryptowaluty DasCoin, która zostanie przydzielona danej osobie. Cykle są odejmowane z konta w chwili ich przesłania, a jednostki kryptowaluty DasCoin są automatycznie przenoszone na konto przez oprogramowanie łańcucha bloków w momencie dystrybucji.
Dystrybucja odbywa się zgodnie z poniższych algorytmem:
 

 

 

 

Bicie monet kryptowaluty DasCoin

Okresowo wszystkie salda cykli będą uaktualnione do wyższej wersji, a salda na kontach będą podwajane. Jeśli cykle znajdują się już w kolejce bicia kryptowaluty DasCoin, pozostaną nienaruszone (o ile nie są powiązane z kontem objętym blokadą częstotliwości).
 
Tłumaczenie schematu:Position in queue – pozycja w kolejceMinting machine – maszyna do bicia monet

 

 

 

 

 

 

Wewnętrzna wymiana w łańcuchu bloków

Łańcuch bloków kryptowaluty DasCoin obejmuje również zdecentralizowaną wymianę – autonomiczny handel, rozliczenia i czyszczenie łańcucha. Dzięki temu licencjonowani użytkownicy nie muszą decydować o przekazywaniu swojej waluty na rachunki depozytowe na scentralizowanych giełdach w celu przeprowadzenia pewnych form handlu. Na przykład WebEuro są również aktywami kryptograficznymi, podobnymi do kryptowaluty DasCoin, a zatem ich posiadacz może wymienić kryptowalutę DasCoin na nominały euro bezpośrednio w łańcuchu bloków, bez wycofywania środków z portfela.
Pozwala to znacznie zmniejszyć poziom ilość kradzieży przez strony trzecie oraz ułatwić wymianę i przeliczanie, która jest prosta i bezpośrednia na narodowe waluty fiducjarne. Za pomocą funkcji przelewu wychodzącego licencjonowany użytkownik łańcucha bloków kryptowaluty DasCoin może wycofać środki w euro bezpośrednio na swoje konto bankowe.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zarządzanie siecią

Węzły głosująceZarządzanie kryptowalutą DasCoin rozpoczyna się od węzłów głosujących, obsługiwanych w ramach kont portfelowych, na których znajduje się co najmniej 10 000 monet DasCoin i objętych zobowiązaniem zachowania tych monet przez okres co najmniej 2 lat w ramach kontraktu głębokiego skarbca. Wszystkie węzły głosujące mogą uczestniczyć w pracach sieci poprzez głosowanie w regularnie organizowanych wyborach do zarządu kryptowaluty DasCoin, poprzez aktywny udział w proponowaniu członków do zarządu oraz poprzez uczestnictwo w przyszłych referendach dotyczących problemów o krytycznym charakterze.
Zarząd kryptowaluty DasCoinŁańcuch bloków DasCoin umożliwia zarządowi regulowanie parametrów sieci. Zarząd kryptowaluty DasCoin będzie składał się z członków wybieranych przez węzły głosujące. Rolą zarządu jest:
⦁ Proponowanie i modyfikacja parametrów łańcucha w celu wsparcia normalnego funkcjonowania i rozwoju sieci.⦁ Delegowanie określonych zadań wykonawczych wskazanym organom wykonawczym łańcucha (jak np. wydawanie licencji i uwierzytelnianie wspomnianych licencji).⦁ Kontrolowanie kompetencji wspomnianych organów wykonawczych, mając możliwość przerwania ich dostępu do sieci.
Sam zarząd nie ma kontroli nad stanem bazy danych ani konstrukcją łańcucha bloków kryptowaluty DasCoin i programowo nie ma możliwości wprowadzania w nim jakichkolwiek zmian. Ponieważ sama sieć zarządza i utrzymuje stan rejestru transakcji, jedynym sposobem na dokonanie jakichkolwiek niepożądanych zmian jest skorumpowanie większości węzłów nadzorczych.
W skład zarządu ma wchodzić 7 odrębnych dyrektorów, z których każdemu zostanie przyznane pełne uprawnienie do głosowania. Ogólnie rzecz biorąc, kadencja każdego dyrektora jest 6-letnia, chociaż długość kadencji pierwszych dyrektorów będzie różna (od 2 do 6 lat) w celu zapewnienia ciągłości doświadczenia. Do zarządzania ekosystemem kryptowaluty DasCoin wymagana jest liczba co najmniej 3 dyrektorów, natomiast w zarządzie może zasiadać maksymalnie 9.
Ponadto w zarządzie istnieje instytucja rzecznika, który nie ma prawa głosu i nie ma żadnych obowiązków w ramach zarządu, jednak uczestniczy we wszystkich jego spotkaniach w celu zapewnienia, że wszystkie podjęte decyzje i inicjatywy zostały uchwalone i wprowadzone w życie. We wszystkich spotkaniach bierze udział dyrektor wykonawczy, ale bez prawa głosu. Dyrektor wykonawczy odpowiada za bezpośredni nadzór nad wszystkimi organami łańcucha.

 

Zarządzanie siecią

Organa łańcuchaRole organów łańcucha stworzono w celu płynnej obsługi wprowadzania do łańcucha bloków danych użytkownika istniejących poza systemem. W przypadku systemów całkowicie zdecentralizowanych problemem jest brak wiarygodnych danych wejściowych, na przykład bitcoin jest tworzony wewnętrznie w swoim łańcuchu bloków i tylko przesyłany. Aby umożliwić działanie dowodu wartości, konieczna jest pewność, że użytkownik rzeczywiście wnosi wartość do sieci. Wartość nie może istnieć bez niezależnego obserwatora – a więc jedynym sposobem weryfikacji, że użytkownik przesłał wartość do systemu jest utrzymywanie bezstronnego obserwatora.
Rolę każdego organu ustalono na opisanych poniżej zasadach:
⦁ Organ nie ma możliwości wywarcia istotnego niepożądanego wpływu na stan sieci, ponieważ może ona cofnąć się do stanu bezpiecznego w razie uszkodzenia.⦁ Działania organu są kontrolowane przez odrębny organ uwierzytelniający, a program przewiduje środki zapewniające zminimalizowanie ryzyka zmowy.⦁ Istnieją zachęty do działania w najlepszym interesie sieci.⦁ Wszelkie złośliwe działanie organu łańcucha będzie ewidentne i doprowadzi do oznaczenia tego konta jako niegodne zaufania, usunięcia z sieci i ukarania.
Tłumaczenie schematu:
ZarządRzecznik Dyrektor wykonawczyOrgan licencjonujący Organ uwierzytelniający licencje Organ odpowiadający za WebEuro Organ uwierzytelniającyWebEuro Organ KYC Organ uwierzytelniającyKYC

 

 

 

 

Zarządzanie siecią

OperacjeZarząd ustala procedury i zapewnia właściwe egzekwowanie następujących reguł: poziom częstotliwości w odstępach 2-tygodniowych; wielkość bloków bicia na początku każdego interwału uaktualnienia; wielkość super bloków i bloków skarbowych; propozycje przedkładane węzłom głosującym; wykorzystanie funduszy z bloków skarbowych; uwierzytelnianie węzłów nadzorczych i węzłów rejestrowych w ramach infrastruktury sieci DasNet; interwencja w czasie kryzysu oraz inne elementy (wymienione poniżej w części Parametry zarządu).
Dyrektor zarządzający nadzoruje działanie wszystkich organów łańcucha oraz funkcji KYC, zarządza przepływem propozycji do rozważenia przez zarząd, ułatwia organizowanie referendów po przekroczeniu odpowiednich progów, odpowiada za wprowadzenie w życie wszystkich inicjatyw i decyzji zarządu oraz w pełni odpowiada przed zarządem za wszystkie operacje przeprowadzone w ramach systemu.
Organa łańcucha nadzorują wydawanie i uwierzytelnianie licencji i WebEuro pod nadzorem dyrektora wykonawczego.
Zmiana częstotliwości następuje co 2 tygodnie. Proces ten wiąże się z dokonywanym przez zarząd wyborem zakresu algorytmów, które najlepiej odzwierciedlają aktualny stan rozwoju sieci. Głównymi uwzględnianymi czynnikami są: łączna liczba cykli w systemie; liczba cykli uwierzytelnionych w okresie ostatnich 2 tygodni; szybkość narastania cykli w poprzednich okresach oraz przewidywany rozwój cykli w ramach systemu.
Aktualizacje następują automatycznie w skali systemu w określonych datach, zaczynając się 108 dni po wprowadzeniu łańcucha bloków kryptowaluty DasCoin. Przyszła zmiana tego okresu jest mało prawdopodobna, jednak pozostaje w zakresie kompetencji zarządu w przypadku, gdyby w jego odczuciu została uznana za konieczną. Wszystkie kontrakty głębokiego skarbca również funkcjonują automatycznie. Zasadniczo proces bicia, aktualizacje i kontrakty głębokiego skarbca są kontraktami inteligentnymi, wykonywanymi automatycznie i bezpośrednio wbudowywanymi w ekosystem kryptowaluty DasCoin.
Parametry globalnePoniżej wymieniono zbiór parametrów, do których zarząd kryptowaluty DasCoin może zaproponować zmiany na podstawie:
Upoważnienia do wydawania licencji – przywilej przydzielania licencji do konta typu skarbiec oraz ustalania poziomu licencji.
Upoważnienia do uwierzytelniania licencji – możliwość anulowania wydania nowej licencji do konta w przypadku zaistnienia błędu.
Upoważnienia do wydawania WebEuro – przywilej przesłania salda WebEuro na konto typu skarbiec.

 

Zarządzanie siecią

Upoważnienie do uwierzytelniania WebEuroMożliwość anulowania przeniesienia salda WebEuro na konto w przypadku wystąpienia błędu.
Data aktualizacji i interwał cykluDokładna data aktualizacji i interwał aktualizacji. Aktualnie interwał aktualizacji jest ustalony na 108 dni i nie należy kiedykolwiek spodziewać się zmiany jego długości.
CzęstotliwośćWspółczynnik przeliczeniowy, po jakim można wymienić cykle na kryptowalutę DasCoin w ramach procesu bicia.
BlokMiara skumulowanych transakcji. Aktualnie system rejestruje blok zgodnie z wyznaczonym okresem czasu zwanym interwałem bloku.
Interwał blokuOkres czasu, w którym następuje utworzenie potwierdzenia pojedynczego bloku transakcji. Domyślnie transakcje są potwierdzane co 6 sekund. W przyszłości ten czas zostanie zmniejszony po optymalizacji kodu podstawowego.
Blok biciaLiczba monet DasCoin dystrybuowana po zakończeniu każdego interwału bicia.
Interwał biciaOkres czasu niezbędny do wytworzenia bloku bicia. Domyślnie długość interwału bicia w systemie wynosi 10 minut i nie należy kiedykolwiek spodziewać się jego zmiany.
Okres konserwacjiLiczba bloków, które muszą zostać wybite przed wykonaniem konserwacji łańcucha bloków.
Elementy pomijane w konserwacjiW okresie przeprowadzania konserwacji niektóre bloki mogą zostać pominięte: ten parametr ustala liczbę bloków, jaką system powinien pominąć w trybie konserwacji.
Super blokLiczba monet DasCoin dystrybuowana po zakończeniu interwału każdego rodzaju super bloku. Wielkość super bloku jest wyrażana w wartości procentowej łączne liczby monet DasCoin dystrybuowanych przez bloki bicia w ramach tego interwału super bloku. Istnieją 3 rodzaje super bloków, a każdy z nich odpowiada poszczególnemu kontraktowi głębokiego skarbca: super bloki z prawem głosowania, super bloki rejestrowe i super bloki nadzorcze.

Zarządzanie siecią

Interwały super blokówOkres czasu niezbędny do wytworzenia super bloków. W systemie istnieją 3 interwały super bloków, a każdy z nich odpowiada określonemu rodzajowi super bloku. Długość interwału super bloków z prawem głosowania wynosi 1 tydzień, super bloków rejestrowych 2 tygodnie, natomiast super bloków nadzorczych 3 tygodnie.
Blok skarbowyLiczba monet DasCoin dystrybuowana po zakończeniu interwału bloku skarbowego. Podobnie jak w przypadku super bloków, wielkość bloków skarbowych jest wyrażana w wartości procentowej łączne liczby monet DasCoin dystrybuowanych przez bloki bicia w ramach tego interwału bloku skarbowego.
Interwał bloku skarbowegoOkres czasu niezbędny do wytworzenia bloku skarbowego. Długość interwałów bloków skarbowych wynosi 4 tygodnie. 
Maksymalna wielkość blokuMaksymalna wielkość w bajtach, jaką może mieć przypisaną blok w łańcuchu bloków.
Maksymalna wielkość transakcjiJest to maksymalna dopuszczalna wielkość pojedynczej transakcji w bajtach.
Maksymalna liczba świadkówJest to maksymalna liczba węzłów nadzorczych, które mogłyby być aktywne w sieci.

 

Długość nazwy/hasza konta: od 3 do 63 znakówWielkość transakcji: 1024 BOkres między blokami: 6 sekundOkres pomiędzy interwałami konserwacji: 1 dzieńCzas trwania konserwacji (liczba pominiętych bloków): 3 blokiOkres pomiędzy aktualizacjami: 108 dniOkres pomiędzy biciem (interwał bicia): 10 minut

 

 

Ogólna wydajność systemu

Bitcoin i łańcuchy oparte na rozwidleniu bitcoina w celu śledzenia sald zdawkowych dla każdego adresu/konta opierają się na bazie danych obiektów UTXO. W bitcoinie każda transakcja zużywa efekty poprzednich transakcji i wytwarza nowe, które zostaną zużyte przez przyszłe transakcje, tworząc nowe niewydane transakcje wyjścia (UTXO), które można wykorzystać tylko jednokrotnie. Chociaż model ten posiada pewne korzystne własności matematyczne i służy do zapobiegania podwójnemu wydatkowaniu w bitcoinie, doznaje również poważnych ograniczeń: jest niepotrzebnie skomplikowany, z natury bezpaństwowy i w związku z tym nie jest w naturalny sposób dostosowany do aplikacji, które z natury są stanowe, jak np. manipulacja aktywami tradycyjnymi i zachowanie stanu realizacji inteligentnych kontraktów.
Łańcuch bloków kryptowaluty DasCoin bazuje za to na wspólnym stanie łańcucha – w bazie pamięci obiektów stanowych odnoszących się do danych użytkownika, takich jak konto, saldo kryptowaluty DasCoin (i być może innych aktywów), informacje na temat bicia, jak np. kolejka bicia monet DasCoin, informacje dotyczące realizacji inteligentnych kontraktów itp. Węzły bloków łańcucha tworzą stan poprzez wykorzystanie transakcji z poprzednich bloków. Konsensus co do stanu osiąga się poprzez śledzenie najdłuższego łańcucha bloków, jaki węzeł jest w stanie dostrzec. Stan łańcucha bloków jest w pełni odtwarzalny poprzez ułożenie transakcji w kolejności.
Jednym z głównych celów łańcucha bloków kryptowaluty DasCoin są szybkie transakcje. Ponieważ każdy z węzłów przechowuje w pamięci wspólny stan, transakcje w sieci mogą być w szybki sposób uwierzytelniane. To znacząco zwiększa liczbę transakcji, które mogą zostać włączone do bloku, zwiększając ogólną przepustowość sieci. Jako że do podpisania bloku nie wymaga się dowodu wykonania pracy, każdy świadek może szybko zebrać i zweryfikować transakcje w oparciu o stan globalny, utworzyć blok ważnych transakcji, podpisać je kluczem do podpisywania bloków i przesłać podpisany blok do pozostałej części sieci. Węzły mogą również w szybki sposób zrolować transakcje w przypadku nieudanego konsensusu, zarówno w przypadku odrzucenia bloku (z uwagi na jego obecność w krótszym rozwidleniu podczas rozwiązania rozwidlenia), jak i z uwagi na upłynięcie limitu czasu dla transakcji bez dodania do któregokolwiek z bloków.

 

 

 

 

 

 

Weryfikacja integralności łańcucha bloków

Łańcuch bloków kryptowaluty DasCoin jest kryptograficznie połączonym szeregiem bloków. Bloki te tworzą stały rejestr transakcji, które zostały zweryfikowane i potwierdzone przez węzły nadzorcze, utrzymujące i rejestrujące przywileje łańcucha bloków. Dlatego każde działanie przechowywane w łańcuchu bloków ma stały i niepowtarzalny identyfikator.
Ze względu na te cechy w dowolnym momencie istnieje możliwość odtworzenia i sprawdzenia integralności całej historia działań w łańcuchu bloków. Audytor może zostać upoważniony do użycia narzędzi programistycznych, które ocenią i sprawdzą spójność i poprawność sald wszystkich działań. Wyklucza to możliwość manipulowania zawartością łańcucha bloków przez podmiot centralny, operatorów łańcucha bloków lub na skutek jakiegokolwiek innego wtargnięcia do tego systemu. Wszystkie działania wprowadzające nową zmianę wymagają podpisu właściciela zawartości. Właściciele kont są jedynymi osobami zdolnymi dokonywać zmiany w swoich saldach, a operatorzy nie mają możliwości złośliwego ani przymusowego przelewania lub modyfikowania sald.
Protokół nadzoru należący do zakresu odpowiedzialności zarządu wymaga wynajęcia niezależnej zewnętrznej firmy obrachunkowej do zweryfikowania autentyczności wszystkich działań w łańcuchu bloków. Firma ta zostanie opłacona ze środków pochodzących z bloków skarbowych znajdujących się pod kontrolą zarządu i będzie miała pełen dostęp do co najmniej 2 węzłów rejestrowych, do których będzie mogła składać zapytania i które będzie mogła testować zgodnie z opracowanym przez nią protokołem weryfikacyjnym. Weryfikacja dokładności i integralności łańcucha dostaw będzie miała miejsce raz w miesiącu, a wyniki tych protokołów testowych zostaną udostępnione wszystkim uczestnikom w systemie sieci DasNet.
Zadaniem protokołu comiesięcznej weryfikacji integralności łańcucha bloków jest zwiększenie zaufania w ramach systemu. Protokół opracowano w celu zapewnienia bezpieczeństwa sieci i prywatności jej uczestników, zapewniając w dalszym ciągu pełny dostęp zewnętrznej firmy obrachunkowej do węzłów rejestrowych w systemie oraz w celu dopełnienia transparentności w zakresie wszystkich operacji łańcucha bloków kryptowaluty DasCoin.

 

 

 

 

 

Ekspansja i przyjęcie

W miarę wzrostu liczby uczestników sieci system zwiększa wartość użytkową. W celu osiągnięcia celu rozbudowy sieci, w oprogramowanie sieci wbudowano system marketingowy oparty o polecenia, w ramach którego każdy uczestnik jest nagradzany proporcjonalnie do jego indywidualnego wpływu na rozwój sieci. Dzięki temu zamiast wykorzystywać zasoby na pokrycie kosztów pracy wydobywczej w modelu dowodu pracy, sieć oferuje swoim uczestnikom zachęty do jej rozbudowy.
Taki rodzaj systemu zachęt umożliwiły nieodłączne sprawności modelu konsensusu opartego na dowodzie licencji. Zamiast ponosić finansowy ciężar zabezpieczenia otwarcie skonfigurowanej sieci serwerów „każdy z każdym”, łańcuch bloków kryptowaluty DasCoin wykorzystuje znacznie bardziej efektywną metodę osiągania konsensusu.
Poprzez zrównoważenie aspektów centralizacji z elementami decentralizacji system ma zdolność samozarządzania poprzez dostatecznie losową, ale wysoko wydajną metodę konsensusu. Poprzez włączenie architektury zamkniętego systemu sieć może korzystać z wszystkich przewag protokołu łańcucha bloków, ale bez wszystkich kosztów, niedostatków i względów bezpieczeństwa związanych ze zdecentralizowaną architekturą systemu otwartego. Wynikające sprawności tego udostępnianego za uprzednią zgodą modelu łańcucha bloków, po połączeniu z planem licencyjnym, umożliwiają sieci zapewnienie zachęt dla zwolenników w celu promowania i rozwijania korzyści płynących z sieci na całym świecie.
System opracowano z uwzględnieniem ryzyka nieodłącznego dla nowej sieci i wynagradzania uczestników proporcjonalnie do ich wpływu na rozwój sieci. Taka dynamika zapewnia duże marketingowe zaufanie dla rozbudowy sieci.

 

 

 

 

 

 

 

 

Podsumowanie

Do dnia dzisiejszego u podstaw wprowadzania łańcucha bloków nie przywiązywano dostatecznej uwagi do wymogów infrastrukturalnych, w szczególności do elementów związanych z wiarygodnością, dostępnością, skalowalnością i łatwością utrzymania. Są to decydujące czynniki w zapewnieniu, że łańcuch bloków może odgrywać opłacalną rolę w finansach użytkowników klasy średniej. Cały poziom systemu zapewnienia jakości pochodzi z technologii łańcucha bloków, głównie ze względu na nieodłączne ograniczenia o charakterze zdecentralizowanym większości tych technologii.
Kryptowalutę DasCoin zaprojektowano w taki sposób, aby rozwiązała problemy uniemożliwiające walucie cyfrowej przyjęcie jej przez użytkowników klasy średniej. Struktura kryptowaluty DasCoin ma zapewnić większe bezpieczeństwo, skuteczność, lepsze wyniki i skalowalność. Jej ekosystem wywiera również nacisk na sprawności swojej infrastruktury w celu pobudzania własnej rozbudowy. Efektem jest system wartości cyfrowej zbudowany na zasadach zdrowego pieniądza i idealnie dopasowany do przyciągania użytkowników klasy średniej z całego świata.
Owocem systemu kryptowaluty DasCoin jest pełna realizacja Internetu zaufania, w której uwierzytelnieni użytkownicy mogą prowadzić wymianę handlową wszystkimi rodzajami aktywów w wyspecjalizowanej, wirtualnej sieci prywatnej. Możliwym staje się świat wypełniony transakcjami transgranicznymi prowadzonymi we wszystkich rodzajach różnych aktywów cyfrowych i realizowane w dowolnym miejscu na świecie w każdym momencie dnia lub nocy, natychmiast, w sposób bezpieczny i praktycznie bez żadnych kosztów. A jest to tylko początek tego, co jest możliwe w ekosystemie kryptowaluty DasCoin.
Do wszystkich tych możliwości możemy uzyskać dostęp poprzez przyjęcie zaufania do modelu cyfrowego. Zaufanie oznacza walutę DasCoin, a DasCoin jest walutą zaufania. Ponieważ to wszystko staje się realne, kryptowaluta DasCoin otworzy niespotykane poziomy dobrobytu na całym świecie.

 

 

 

 

 

 

 

Tłumaczenie schematu:
Security – bezpieczeństwoCapital Appreciation – aprecjacja kapitałuUtility – użytecznośćLiquidity – płynność
TRUST – ZAUFANIEBlockchain – łańcuch blokówNetLeaders Global Marketing Network – globalna sieć marketingu firmy NetLeadersThe Validator – walidatorWebWallet – portfel internetowyHardware Wallet System – system portfela sprzętowegoAuthenticated Network KYC – sieć uwierzytelniona zgodnie z wymogami normy KYCInfrastructure as a Service – infrastruktura jako usługaRegulatory Compliance – zgodność z przepisami prawaOptimized for Business Transactions – zoptymalizowana dla transakcji biznesowychCore and Comm Nodes – węzły podstawowe i wspólnotoweEffciency of the System – Skuteczność systemuSuper Blocks – super blokiProof of License Consensus – konsensus oparty na dowodzie licencjiProof of Value Equitable Distribution – sprawiedliwy podział na bazie dowodu wartościTrade Finance – transakcje handloweSpeed Transactions 6 Seconds –realizacja transakcji w 6 sekundHybrid Structure – struktura hybrydowaBoard and Voting Nodes – zarząd i węzły z prawem głosowania3rd Party Account Verification – weryfikacja konta przez osobę trzeciąExchange Services Global ECN – usługi giełdowe w gospodarce światowejBlockchain-as-a-Service – łańcuch bloków jako usługaNetwork Services – usługi siecioweSmart Contracts – inteligentne kontraktyVPN – wirtualna sieć prywatnaPrivacy w/o Anonymity – prywatność bez anonimowości